Làm thế nào để thêm hoặc thay đổi thông tin bổ sung trong hồ sơ của tôi?